Direct naar de content Direct naar de footer

BSU algemene voorwaarden 2022

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2: Offertes
Artikel 3: Overeenkomsten
Artikel 4: Prijzen en tarieven
Artikel 5: Facturering
Artikel 6: Betaling
Artikel 7: Risico-overgang
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang
Artikel 9: Dienstverlening
Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden door personeel van BSU
Artikel 11: Medewerking wederpartij
Artikel 12: Meerwerk en wijzigingen
Artikel 13: Tussentijdse beëindiging, opschorting, duurovereenkomsten
Artikel 14: Ontbinding
Artikel 15: Garantie Gebruik(restricties) en Intellectuele eigendomsrechten
Artkel 16: Reclame
Artikel 17: Overmacht
Artikel 18: Aansprakelijkheid
Artikel 19: Geheimhouding
Artikel 20: Non-concurrentiebeding
Artikel 21: Privacy, verwerking van persoonsgegevens en beveiliging
Artikel 22: Overdracht en overige bepalingen
Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel l: Toepasselijkheid

 1. Op alle door en/of aan BSU gedane aanbiedingen, alle met BSU gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met BSU, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. BSU staat voor de BSU.GROEP B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen. De voorwaarden worden door de vennootschappen behorend bij en gelieerd aan de BSU.GROEP B.V. gebruikt ten behoeve van overeenkomsten met een aan BSU.GROEP B.V. gelieerde vennootschap en een wederpartij. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door BSU aan wederpartij.
 3. De wederpartij, die eenmaal de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BSU uitdrukkelijk, danwel stilzwijgend heeft aanvaard, wordt geacht bij nadien door hem opgegeven opdrachten akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van die voorwaarden.
 4. Indien een rechter oordeelt dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is dan blijft de rest van het document volledig van kracht en zullen deze algemene voorwaarden zodanig worden gewijzigd dat de vernietigde bepaling de maximaal toelaatbare werking geniet en waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Offertes

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle door BSU aan de wederpartij gedane aanbiedingen vrijblijvend. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door BSU gedane aanbiedingen 14 dagen geldig. Aanvaardingen dienen schriftelijk te geschieden.
 2. Gegevens door BSU verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures, mailingen, website etc. zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht van BSU. Voorgenoemde stukken gelden niet als offerte en zijn niet bindend.
 3. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan BSU verstrekte gegevens waarop de aanbieding van BSU is gebaseerd. Wederpartij betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de dienstverlening van BSU dient te voldoen, juist en volledig zijn.
 4. Tenzij anders uitdrukkelijk door BSU kenbaar gemaakt hebben alle door BSU afgegeven voorcalculaties, ramingen en begrotingen slechts een indicatief karakter, derhalve kunnen aan een voorcalculatie, raming of begroting nimmer rechten worden ontleend.
 5. Indien wederpartij BSU in kennis stelt van een beschikbaar budget geldt dit niet als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door BSU te verrichten dienstverlening. Uitsluitend indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen is BSU gehouden wederpartij te informeren bij dreigende overschrijding van een door BSU afgegeven voorcalculatie, raming of begroting.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand door gezamenlijke ondertekening van de overeenkomst, danwel door verzending van de (schriftelijke) kennisgeving door BSU aan de wederpartij, dat de opdracht/ offerte is aanvaard. Bij gebreke van deze schriftelijke bevestiging of gezamenlijke ondertekening blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit de uitvoering door BSU van de gegeven opdracht/ offerte.
 2. Schriftelijke bevestigingen als bedoeld in lid l van dit artikel kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van BSU, dan wel door de daartoe bijzonder gevolmachtigde.
 3. De dienstverlening van BSU bestaat onder andere uit een of meerdere van de volgende onderdelen i) het ter beschikking stellen, dan wel leveren van zaken, ii) IT consultancy dienstverlening, iii) IT dienstverlening in de ruimste zin des woords, waaronder ter beschikking stelling van een ICT platform, hetgeen een configuratie van hard- en software in een netwerk met dataverbindingen betreft waar de gebruikersorganisatie van wederpartij op aangesloten kan worden, het (door)leveren van hosting en cloud diensten, etc, iv) levering, dan wel ter beschikking stelling, doorlevering, (sub) licentiering van programmatuur (van derden). Bovengenoemde vormen van dienstverlening zullen hieronder individueel of gezamenlijk als “dienstverlening” aangeduid worden. Voor een overzicht van de dienstverlening kan de website van BSU en haar gelieerde ondernemingen geraadpleegd worden. De dienstverlening welke in het kader van een overeenkomst geleverd zal worden, wordt door BSU, voor zover van toepassing, beschreven in de overeenkomst, dan wel in andere aanvullende documentatie of op de website van BSU of haar toeleveranciers.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen stelt BSU uitsluitend programmatuur van derden ter beschikking, zowel op locatie bij wederpartij als op afstand in het eigen netwerk en/of datacenter van BSU, dan wel het netwerk en/of datacenter van een toeleverancier. In het kader van haar dienstverlening doelt BSU met programmatuur op zowel op infrastructuur en platformen welke op afstand ter beschikking worden gesteld door BSU of haar toeleveranciers, als op programmatuur van BSU of haar toeleveranciers welke lokaal bij de wederpartij geïnstalleerd wordt. Voor wat betreft de programmatuur van derden zijn de (licentie-)voorwaarden van die derde onverkort van toepassing. Wederpartij aanvaardt deze voorwaarden en voor zover wederpartij niet tevens rechtstreeks een overeenkomst sluit met de toeleveranciers van BSU, liggen deze voorwaarden voor wederpartij ter inzage bij BSU. Op verzoek van wederpartij zal BSU de voorwaarden kosteloos toezenden, dan wel wederpartij voorzien van de digitale vindplaats van deze voorwaarden.
 5. Elke offerte is gebaseerd op de lokaal aanwezige of aan te vragen netwerkvoorzieningen van derden. Indien wederpartij wenst te verhuizen dan is een eventuele niet beschikbaarheid van netwerkvoorzieningen welke op het huidige adres ingezet wordt voor de dienstverlening aan wederpartij geen grond om de overeenkomst met BSU te beëindigen, dan wel te ontbinden en wederpartij blijft gehouden aan de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 4: Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven worden in Euro’s uitgedrukt.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief b.t.w. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van acceptatie van de opdracht.
 3. Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten alsmede voorrijkosten en/of verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de wederpartij.
 4. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is BSU gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor BSU al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 5. Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van wederpartij, op basis van een overeenkomst met BSU dan geldt dat BSU gerechtigd is de geldende prijzen en tarieven per de eerstvolgende betalingsperiode aan te passen.
 6. Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. Bij levering in termijnen is BSU gerechtigd in termijnen te factureren. Elke van BSU uitgaande termijnfactuur zal op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast.

Artikel 5: Facturering

 1. Facturering geschiedt digitaal tegen de geldende prijzen op moment van ontvangst van bestelling. Indien BSU in het kader van een overeenkomst een bestelling bij derden dient te plaatsen voor meer dan € 5.000, – dan dient de wederpartij een aanbetaling te verrichten voor het gehele bedrag van de aanbetaling.
 2. Voor overeenkomsten betreffende dienstverlening waarvoor een vaste (periodieke) prijs geldt, geschiedt facturering en betaling in termijnen zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst. De vastgelegde termijnen worden in rekening gebracht op basis van de te verrichten dienstverlening, vermeerderd met voor rekening en risico van de wederpartij komende kosten, tenzij partijen overeenkomen om aan het einde van de opdracht tot afrekening over te gaan.
 3. Voor opdrachten op basis van een uurtarief wordt periodiek een factuur aan wederpartij verzonden.
 4. Indien de wederpartij overeenkomstig artikel 9 lid 19 en 20 geen aanspraak kan maken op support, service en/of onderhoud door BSU, wordt op verzoek van de wederpartij door BSU verleende support, service en/of onderhoud afzonderlijk bij de wederpartij in rekening gebracht.
 5. Terzake de door BSU verrichte dienstverlening en de daarvoor door wederpartij verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van BSU volledig bewijs op, onverminderd het recht van wederpartij tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 6: Betaling

 1. De betaling van door BSU toegezonden facturen voor uitgevoerde dienstverlening, geschiedt per automatische incasso binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien wederpartij de facturen wenst te voldoen middels overmaking op de in de factuur genoemde bank- of girorekening van BSU dienen de facturen binnen 14 dagen betaald te zijn.
 2. De wederpartij is niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijke schriftelijk door BSU is toegestaan.
 3. BSU is altijd gerechtigd om een naar haar oordeel voldoende zekerheid van de wederpartij te verlangen tot nakoming van de betalingsverplichting alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Indien en zolang de wederpartij in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is BSU gerechtigd de uitvoering van haar verplichting op te schorten c.q. de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.
 4. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is de wederpartij, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de factuurdatum aan BSU wettelijke handelsrente verschuldigd over het totale nog openstaande bedrag, onverminderd de overige aan BSU toekomende rechten.
 5. Wanneer BSU een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, daarmee verband houdend voor rekening van de wederpartij. BSU behoudt zich het recht voor haar dienstverlening (gedeeltelijk en/of tijdelijk) te onderbreken bij een betalingsachterstand. Voor de goede orde merkt BSU op dat dit ook geldt voor het gedeeltelijk en/of tijdelijk onderbreken van de toegang tot programmatuur.

Artikel 7: Risico-overgang

 1. Het risico van de door BSU aan de wederpartij respectievelijk bij de wederpartij te leveren respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op de wederpartij over op het moment dat de zaken aan de wederpartij zijn geleverd.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

 1. Alle door BSU aan de wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven het eigendom van BSU totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens BSU ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door BSU verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van BSU jegens de wederpartij wegens tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens BSU, heeft voldaan.
 2. Ten belope van de vordering die BSU, op grond waarvan ook, op de wederpartij heeft (of zal hebben), vestigt de wederpartij, met inachtneming van het dienaangaande bepaalde in boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, reeds nu ten behoeve van BSU een bezitloos pandrecht op de (toekomstige) zaken waarin door BSU geleverde zaken zullen zijn verwerkt – voor het geval het eigendom van BSU door dergelijke zaaksvorming verloren mocht gaan.
 3. De wederpartij is niet bevoegd door BSU geleverde zaken te verpanden en op te zaken waarin door BSU geleverde zaken zijn verwerkt en waarop overeenkomstig lid 2 een bezitloos pandrecht werd gevestigd andere (beperkte) rechten te vestigen.
 4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.
 5. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand, schade, diefstal en verduistering te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan BSU op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraak van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van deze verzekeringen zullen, zodra BSU te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan BSU worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van BSU tegen de wederpartij.
 6. De wederpartij is verplicht om BSU onmiddellijk mededeling te doen van door derden gemaakte aanspraken op zaken, die eigendom zijn van BSU, dan wel waarop, overeenkomstig het in lid 2 bepaalde, ten behoeve van BSU een bezitloos pandrecht werd gevestigd, alsmede van pogingen van derden om die zaken in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. De wederpartij is gehouden om zijnerzijds alles te doen om de eigendoms- of vorderingsrechten van BSU te beschermen.
 7. Bij niet-nakoming door de wederpartij van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 4 is BSU gerechtigd om zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – het eigendom van BSU zijn terug te nemen. De wederpartij is gehouden om BSU de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als het eigendom van BSU te identificeren, en verleent BSU reeds nu vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te – laten – betreden teneinde de zaken terug te nemen.
 8. In geval van herhaalde leveranties en werkzaamheden, welke niet bij aflevering volledig worden betaald, vindt er schuldvernieuwing plaats voor wat betreft de reeds eerder geleverde goederen en verrichte werkzaamheden zolang de wederpartij niet volledig aan haar betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens BSU heeft voldaan.
 9. Ten aanzien van programmatuur geldt dat BSU geen eigendom overdraagt. Wederpartij verkrijgt louter een gebruikslicentie op basis van de voorwaarden van artikel 15 van deze algemene voorwaarden, alsmede op basis van mogelijke voorwaarden van toeleveranciers van BSU.

Artikel 9: Dienstverlening

 1. De wederpartij is verplicht de door BSU aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
 2. Levering van zaken geschiedt verpakt in dozen af fabriek of af het bedrijf/magazijn van BSU danwel van derden, exclusief installatie- en begeleidingskosten.
 3. BSU is gerechtigd bestellingen niet te honoreren wegens overschrijding van kredietlimieten, of omdat ongebruikelijk grote aantallen producten/zaken worden besteld of onredelijke levertijden worden verlangd of omdat naar het oordeel van BSU het betalingsgedrag van de wederpartij hiertoe aanleiding geeft.
 4. Indien BSU de wederpartij heeft medegedeeld dat de zaken ter afhaling of voor transport gereed staan en de wederpartij weigert de zaken op te halen of af te nemen, gaat het risico voor de zaken op dat moment op de wederpartij over. De kosten van opslag zijn alsdan voor de wederpartij. Indien er vanaf moment van beschikbaarheid van de zaken eveneens kosten voor wat betreft programmatuur gemaakt worden dan zijn ook deze kosten verschuldigd.
 5. Voor wat betreft alle dienstverlening van BSU geldt dat opgegeven leverings- en/of installatietermijnen, nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, ze zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij BSU bij het sluiten van de overeenkomst bekend waren en gelden steeds als streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het tijdvak daarbinnen c.q. het tijdstip waarop BSU de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is mede vastgelegd in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder de (op)levering zal plaatsvinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan plaatsvindt, waardoor vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven.
 6. De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in bezit van BSU zijn en een eventuele betaling, voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden, is verricht.
 7. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van BSU, de kwaliteit van de gegevens en informatie die wederpartij verstrekt en de medewerking van wederpartij en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal BSU zich daarom niet tevoren willen verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht. Let wel dat ook bij het schriftelijk overeenkomen van een doorlooptijd het beginsel van artikel 9 lid 5 van toepassing blijft. Indien de oorzaak van een vertraging ten aanzien van de doorlooptijd van een opdracht bij wederpartij ligt dan komen de (aanvullende) kosten voor rekening van wederpartij, inclusief mogelijke kosten van programmatuur.
 8. Indien is overeengekomen, dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden is BSU gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uit te stellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake die voorafgaande fase heeft voldaan.
 9. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- en/of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van BSU, worden de werkzaamheden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard.
 10. Slechts indien een (op)leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk als bindend is overeengekomen, is wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien BSU niet binnen deze termijn de zaken heeft geleverd c.q. de installatie heeft opgeleverd, doch niet eerder dan nadat de wederpartij BSU per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen, onder de minimale vermelding van een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming.
 11. Ingeval de wederpartij met toestemming van BSU na aflevering van de zaken, deze zaken terugstuurt voor een creditering, zal de wederpartij aan BSU een vergoeding betalen van tien procent (10%) van de prijs waarvoor de zaken aan de wederpartij zijn verkocht, of welk bedrag maar het laagste is, van de prijs van de zaken op het moment van terugsturen.
 12. BSU is niet verantwoordelijk voor uitspraken betreffende levertijden, aantallen, speciale aanpassingen, aansluitmogelijkheden en geschiktheid van de producten/zaken voor bepaalde toepassingen, tenzij BSU een en ander uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
 13. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is BSU steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties. Het vervangen van een persoon geeft wederpartij geen recht tot beëindiging van de overeenkomst.
 14. De door BSU in te zetten medewerkers zullen beschikken over de met wederpartij schriftelijk overeengekomen kwalificaties.
 15. Indien BSU dienstverlening verricht op basis van door wederpartij aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door BSU te stellen voorwaarden door wederpartij worden geprepareerd en voor rekening en risico van wederpartij aangeleverd. Wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan BSU ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan BSU verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van BSU. Eventuele vertraging, alsmede de bijkomende kosten die zijn ontstaan als gevolg van niet medewerking van wederpartij aan bovengenoemde verplichtingen komen volledig voor rekening en risico van wederpartij.
 16. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat wederpartij maakt van een door BSU afgegeven advies steeds voor rekening en risico van wederpartij.
 17. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van BSU niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, geheel bij wederpartij, onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 18. Indien levering onder rembours geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij, komen de rembourskosten volledig ten laste van de wederpartij.
 19. De wederpartij kan geen aanspraken maken op support, service en/of ondersteuning van BSU in welke vorm dan ook, tenzij de wederpartij hiertoe overeenkomstige afzonderlijke service en/of support overeenkomst(en), met BSU heeft afgesloten.
 20. De wederpartij kan geen aanspraken maken op support, service en/of onderhoud van BSU in welke vorm dan ook, voor producten/zaken welke niet door haar geleverd zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden door personeel van BSU

 1. De werktijden van het personeel van BSU zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.00 en 18.00 uur.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van IT consultancy dienstverlening waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar en de werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden, steeds door BSU bepaald.
 3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in de lid 2 genoemde plaats steeds door de wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door BSU wordt bepaald.
 4. Bij opdrachten op basis van uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de in lid l vermelde werktijden door personeel van BSU worden gewerkt. In dat geval wordt het uurtarief met de navolgende tarieven verhoogd:
  a) met 50 % voor overuren op werkdagen tussen 17.30 – 08:30 uur
  b) met 50% op zaterdagen tussen 08.30 – 17.30 uur
  c) met 100% op zaterdagen tussen 17.30 – 24.00 uur.
  d) met 100% op zon/feestdagen tussen 00.00 – 24.00 uur
 5. Voor de werktijden van toeleveranciers, voor zover van toepassing in het kader van de dienstverlening, gelden de voorwaarden van de toeleveranciers.

Artikel 11: Medewerking wederpartij

 1. Partijen erkennen dat het welslagen van dienstverlening op het vlak van ICT in beginsel afhangt van een juiste en tijdige samenwerking tussen partijen. De wederpartij zal in dat kader BSU steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke BSU noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. De wederpartij zal zelfstandig optreden en niet als vertegenwoordiger of agent van BSU. In het bijzonder is de wederpartij niet gemachtigd om op enigerlei wijze garanties te geven of andere verplichtingen aan te gaan uit naam van BSU, tenzij daartoe uit hoofde van enige overeenkomst verplicht of uitdrukkelijk gerechtigd.
 3. Indien is overeengekomen dat de wederpartij aan BSU apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die BSU aan de wederpartij ter kennis brengt.
 4. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waar BSU haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door BSU te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 5. Indien wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
 6. Ingeval medewerkers van BSU op bij wederpartij ter plaatse werkzaamheden verrichten, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten dienen te voldoen aan alle wettelijke en overige geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Wederpartij vrijwaart BSU voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van wederpartij, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door BSU ingezette medewerkers kenbaar maken.

Artikel 12: Meerwerk en wijzigingen

 1. Hoewel een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en/of aanpassingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal worden overwogen, is BSU tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
 2. Indien een wijziging, aanvulling en/of aanpassing van de overeengekomen werkzaamheden en/of extra leveringen door BSU dienen worden uitgevoerd, zullen die door BSU steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging, aanvulling en/of aanpassing van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leidt tot minderwerk en/of minder leveringen, kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch BSU behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door BSU reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparaten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 3. Indien zonder een overeengekomen wijziging, aanvulling en/of aanpassing van de overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen leiden tot meerwerk zal zulks in een zo vroeg mogelijk stadium wel aan wederpartij worden gemeld en in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, indien zij zich daartegen niet binnen 5 werkdagen na schriftelijke kennisgeving daarvan door BSU, schriftelijk verzet.
 4. Het ontstaan van meerwerk geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem-) specificatie nadat deze door de wederpartij is goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.
 6. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van wederpartij en BSU kunnen worden beïnvloed.

Artikel 13: Tussentijdse beëindiging, opschorting, duurovereenkomsten

 1. Indien:
  a) de wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens BSU niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  b) de wederpartij failliet wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, er ten aanzien van wederpartij een bewindvoerder of andere toezichthouder benoemd wordt of er ten aanzien van het bovenstaande een verzoek daartoe is ingediend;
  c) op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van wederpartij beslag wordt gelegd;
  d) de wederpartij krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
  e) de wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  f) de wederpartij overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf en de wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens BSU heeft voldaan, heeft BSU het recht door het enkel plaatsvinden van een der gemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door de wederpartij aan BSU verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft BSU het recht om van de wederpartij een vergoeding te vorderen voor alle hieruit voortvloeiende kosten, schaden, waaronder winstderving, en renten.
 2. Indien op het moment van ontbinding als bedoeld in artikel 14 lid 1 wederpartij reeds prestaties heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die BSU reeds voor de ontbinding heeft gefactureerd, blijven verschuldigd, ten minste voor zover de bijbehorende prestaties door BSU naar behoren zijn geleverd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 3. Wederpartij heeft het recht een overeenkomst te ontbinden in het geval er sprake is van een materiele tekortkoming van de zijde van BSU inzake de nakoming van haar verplichtingen op basis van de desbetreffende overeenkomst. Het recht tot ontbinding gaat eerst gelden op het moment dat wederpartij BSU schriftelijk in detail in kennis heeft gesteld van haar tekortkomingen en wederpartij BSU een redelijke mogelijkheid heeft gegeven haar tekortkomingen te zuiveren en BSU haar tekortkomingen niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen zuiveren.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien:
  a) de wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens BSU niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  b) de wederpartij failliet wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, er ten aanzien van wederpartij een bewindvoerder of andere toezichthouder benoemd wordt of er ten aanzien van het bovenstaande een verzoek daartoe is ingediend;
  c) op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van wederpartij beslag wordt gelegd;
  d) de wederpartij krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
  e) de wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  f) de wederpartij overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf en de wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens BSU heeft voldaan, heeft BSU het recht door het enkel plaatsvinden van een der gemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door de wederpartij aan BSU verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft BSU het recht om van de wederpartij een vergoeding te vorderen voor alle hieruit voortvloeiende kosten, schaden, waaronder winstderving, en renten.
 2. Indien op het moment van ontbinding als bedoeld in artikel 14 lid 1 wederpartij reeds prestaties heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee verbandhoudende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die BSU reeds voor de ontbinding heeft gefactureerd, blijven verschuldigd, ten minste voor zover de bijbehorende prestaties door BSU naar behoren zijn geleverd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 3. Wederpartij heeft het recht een overeenkomst te ontbinden in het geval er sprake is van een materiele tekortkoming van de zijde van BSU inzake de nakoming van haar verplichtingen op basis van de desbetreffende overeenkomst. Het recht tot ontbinding gaat eerst gelden op het moment dat wederpartij BSU schriftelijk in detail in kennis heeft gesteld van haar tekortkomingen en wederpartij BSU een redelijke mogelijkheid heeft gegeven haar tekortkomingen te zuiveren en BSU haar tekortkomingen niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen zuiveren.

Artikel 15: Garantie, Gebruik(srestricties) en Intellectuele eigendomsrechten

 1. Voor zover wettelijk mogelijk worden er door BSU geen garanties verstrekt op haar dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk garantie is verstrekt. In geen geval, bijvoorbeeld indien bovenstaande in strijd mocht zijn met dwingend recht, zal BSU meer garantie verstrekken dan dat haar toeleveranciers zullen verstrekken in een concrete situatie. BSU geeft geen garantie of ondersteuning op dienstverlening welke geen onderwerp zijn van een overeenkomst tussen BSU en wederpartij, tenzij partijen hierover uitdrukkelijk schriftelijk afspraken gemaakt hebben. Programmatuur van derden, is zoals hierboven aangegeven altijd onderhevig aan de (garantie) voorwaarden van derden.
 2. De in het vorige lid genoemde garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan geleverde dienstverlening verricht of laat verrichten, of indien de geleverde dienstverlening voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of op naar het oordeel van BSU onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. De garantie geldt niet indien en zolang de wederpartij niet tijdig aan zijn contractuele verplichtingen jegens BSU voldoet. Nadien herleeft de garantie niet met terugwerkende kracht.
 4. BSU staat er niet voor in dat de aan wederpartij ter beschikking gestelde dienstverlening geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door wederpartij. BSU garandeert evenmin dat bovengenoemde dienstverlening zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. BSU staat er niet voor in dat de bovengenoemde dienstverlening, tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante weten regelgeving. Voor wat betreft alle dienstverlening van BSU geldt dat BSU zich naar beste kunnen zal inspannen en de werkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, inclusief eventueel schriftelijk overeengekomen service levels. Alle dienstverlening van BSU wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst BSU uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 5. BSU of haar toeleveranciers kunnen nieuwe of gewijzigde versies van de dienstverlening ter beschikking stellen. BSU of haar toeleveranciers zijn niet gehouden specifiek voor wederpartij bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienstverlening te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. In ieder geval komt de wederpartij geen recht tot ontbinding toe indien een geval als in dit artikel beschreven is zich voordoet.
 6. Tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 6. BSU of haar toeleveranciers kunnen nieuwe of gewijzigde versies van de dienstverlening ter beschikking stellen. BSU of haar toeleveranciers zijn niet gehouden specifiek voor wederpartij bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienstverlening te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. In ieder geval komt de wederpartij geen recht tot ontbinding toe indien een geval als in dit artikel beschreven is zich voordoet.
 7. BSU of haar toeleveranciers kunnen de dienstverlening, welke op afstand ter beschikking gesteld wordt, geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud, alsmede in het geval dat de dienstverlening misbruikt of aangevallen worden door wederpartij of door derden. BSU of haar toeleveranciers zullen de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden en voor zover mogelijk, aanvangen na kennisgeving aan wederpartij. Eventuele ontoegankelijkheid als gevolg van aanvallen of misbruik door derden of door wederpartij wordt niet meegenomen in de berekening van de eventueel overeengekomen service levels. Indien er sprake is van misbruik van de dienstverlening door wederpartij of door derden (al dan niet met behulp van dienstverlening welke aan wederpartij ter beschikking is gesteld of andere hardware, programmatuur of dienstverlening welke door wederpartij in gebruik is), zoals, edoch niet beperkt tot het verzenden van Spam of het uitvoeren van DDOS aanvallen of ander ontoelaatbaar gebruik zal een opschorting van de dienstverlening niet leiden tot een recht tot ontbinding, dan wel dat BSU aansprakelijk is voor enige vorm van schade.
 8. BSU verwerkt de data van wederpartij uitsluitend in het kader van de ter beschikking stelling van dienstverlening aan wederpartij, zoals beschreven in desbetreffende overeenkomst. In dat kader kan BSU de gegevens van de wederpartij ook verwerken ten behoeve van de verbetering, reparatie of detectie van problemen ten aanzien van de dienstverlening van BSU, alsmede de verbetering van faciliteiten ten behoeve van de detectie en bescherming van gevaar voor de dienstverlening, zoals in geval van spam of malware. BSU verkrijgt geen rechten ten aanzien van de data van de Wederpartij.
 9. Wederpartij kan na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, voor zover Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan, haar gegevens uit de omgeving van BSU halen en hierna zal BSU in dat geval deze gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. Wederpartij verkrijgt geen rechten ten aanzien van de omgeving welke door BSU aan haar ter beschikking is gesteld in het kader van haar dienstverlening anders dan dat deze gedurende de looptijd van de overeenkomst met BSU conform de overeenkomst tot haar beschikking zal staan.
 10. BSU is ten aanzien van haar dienstverlening of die van haar toeleveranciers nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is BSU niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. Eventuele afspraken omtrent service levels worden steeds slechts uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen partijen.
 11. Eventuele verantwoordelijkheden van informatiebeveiliging van BSU dienen vastgelegd te worden in de overeenkomst. Die beveiliging zal dan voldoen aan de specificaties betreffende beveiliging zoals benoemd in de overeenkomst. BSU staat er echter nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 12. Indien bij de uitvoering van de dienstverlening of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is BSU gerechtigd wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. BSU is net als wederpartij gerechtigd toegewezen toegangsof identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. De administratie en het toegangs- of identificatiecode beleid is de verantwoordelijkheid van wederpartij. BSU is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van BSU.
 13. Behoudens de uitdrukkelijk, schriftelijk gegeven garantie als bedoeld in lid 1 geldt voor BSU geen verplichting tot reparatie, vervanging en/of schadevergoeding.
 14. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan wederpartij ter beschikking gestelde dienstverlening, websites, databestanden of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BSU, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, voorwaarden van de toeleverancier van BSU en de toepasselijke wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
 15. Ten aanzien van de dienstverlening van BSU of haar toeleveranciers wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bepaald, geen (intellectuele) eigendom overgedragen.
 16. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik van de dienstverlening is niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en mag niet aan derden gesublicentieerd worden. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de controle van de gegevens welke gegenereerd worden met behulp van de dienstverlening of deze nu op afstand ter beschikking wordt gesteld, dan wel lokaal.
 17. In geen geval zal wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, recht krijgen op de broncode van de dienstverlening en zal de dienstverlening slechts gebruikt mogen worden binnen de eigen organisatie van wederpartij. BSU is nimmer gehouden wederpartij een fysieke drager met programmatuur ter beschikking te stellen in het kader van de ter beschikking stelling van programmatuur of diensten op afstand. Het is wederpartij daarnaast tevens niet toegestaan de dienstverlening te modificeren, behoudens uitzonderingen welke bij wet bepaald zijn.
 18. Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, diensten, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 19. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het BSU of haar toeleveranciers toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van het onderwerp van haar dienstverlening bijvoorbeeld inzake de overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik.
 20. Het is wederpartij nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
 21. Indien BSU bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
 22. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat specifieke rechten van intellectuele eigendom over zal gaan op wederpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van BSU niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende componenten, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van BSU aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan.

Artikel 16: Reclame

 1. Reclames ter zake van gebreken aan de dienstverlening en ter zake onderdelen vermeld op de factuur dan wel ten aanzien van factuurbedragen dienen schriftelijk bij BSU te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na verlening van bedoelde (onderdeel van de) dienstverlening of na ontvangst van de betreffende facturen, tenzij deze gebreken redelijkerwijs eerst nadien konden worden ontdekt, alsdan binnen een redelijke termijn van 5 werkdagen na deze constatering en in alle gevallen onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
 2. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op de wederpartij.
 3. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van nummer en datum van de factuur waarop de betreffende dienstverlening aan de wederpartij in rekening zijn gebracht.
 4. Te laat of onjuist ingediende reclames worden niet in behandeling genomen, en de wederpartij wordt alsdan geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 5. BSU is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen indien de wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens BSU bestaande verplichtingen heeft voldaan.
 6. In geval van reclame is de wederpartij niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens BSU op te schorten.
 7. Indien een reclame door BSU gegrond bevonden wordt, is het in artikel 15 ten aanzien van de garantie bepaalde van toepassing.
 8. Ten aanzien van reclames wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke leverantie beschouwd.
 9. De wederpartij is niet gerechtigd om de aan hem geleverde c.q. bij hem geïnstalleerde zaken aan BSU te retourneren zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming. Te retourneren en te verzenden zaken zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij en dienen in originele verpakking zonder verbroken zegels franco aangeleverd te worden.
 10. De wederpartij is verplicht op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten/zaken onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken, met dien verstande dat van verzegelde producten/zaken de zegel niet mag worden verbroken.

Artikel 17: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van BSU, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij BSU in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst BSU gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, terrorisme, brand of andere storingen in het bedrijf van BSU of in het bedrijf van de leveranciers van BSU.
 2. In geval van overmacht – ook al was de overmacht opleverende omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien – waardoor BSU tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is BSU gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat BSU in dat geval tot enig schadevergoeding of boete jegens de wederpartij gehouden zal zijn.
 3. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van BSU wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (inzake te leveren dienstverlening) of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met wederpartij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) of tot het terzake van de desbetreffende schade verzekerde bedrag. Indien het verzekerde bedrag lager is dan de voor die overeenkomst bedongen prijs dan geldt dat de maximale aansprakelijkheid beperkt is tot het verzekerde bedrag.
 2. Indien een overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één half jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van BSU voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan het onder artikel 18.1 bepaalde.
 3. De wederpartij vrijwaart BSU en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden terzake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van de dienstverlening van BSU. Tevens vrijwaart de wederpartij BSU voor aanspraken van derden die in opdracht van de wederpartij werkzaamheden verrichten al dan niet gerelateerd aan de dienstverlening. BSU is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de wederpartij of door de wederpartij bij de dienstverlening betrokken derden.
 4. Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door BSU ten behoeve van de wederpartij verrichte dienstverlening, worden geacht op de wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de overeenkomst met de wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.
 5. De aansprakelijkheid van BSU voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan BSU voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan BSU voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van BSU wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 6. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van BSU, zoals omschreven in de in artikel 18.1 tot en met 18.5 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BSU.
 7. De aansprakelijkheid van BSU voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BSU meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BSU vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.
 9. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan BSU zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 19: Geheimhouding

 1. Wederpartij en BSU dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Partijen zullen redelijke aanwijzingen van de andere partij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
 3. Indien BSU informatie ter beschikking stelt aan wederpartij ten behoeve van de verwerking van de gegevens van wederpartij op de apparatuur van BSU of die van derden dan staat wederpartij ervoor in dat de informatie die BSU heeft verstrekt vertrouwelijk behandeld wordt en niet zonder schriftelijke toestemming van BSU aan derden zal worden verstrekt.

Artikel 20: Non-concurrentiebeding

 1. Het is de wederpartij verboden om binnen 12 maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met BSU een overeenkomst met door BSU ter beschikking gestelde medewerkers en/of medewerkers van BSU aan te gaan, of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij BSU daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 2. Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid l van dit artikel verbeurt de wederpartij aan BSU een boete, welke overeenkomt met het bedrag gelijk aan het op dat tijdstip bij BSU geldende hoogste uurtarief vermenigvuldigd met het getal 2080 (zijnde 52 weken van 40 uur per week).

Artikel 21: Privacy, verwerking van persoonsgegevens en beveiliging

 1. BSU verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de wederpartij, uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. In dit kader is BSU bereid om in aanvulling op deze voorwaarden een verwerkersovereenkomst aan te gaan met wederpartij. Ten aanzien van de programmatuur van derden zijn de privacy voorwaarden van de toeleverancier leidend.
 2. BSU verzamelt (persoons)gegevens van de wederpartij voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de wederpartij. Deze gegevens worden door BSU verwerkt voor de volgende doeleinden:
  a) de goede dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;A
  b) de facturering en de betalingsadministratie, daaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen;
  c) de inlichtingenverstrekking aan de wederpartij, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
  d) het kredietbeheer en in verband daarmee het al dan niet door derden doen uitvoeren van analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsmede het deelnemen aan een kredietregistratiesysteem;
  e) netwerkbeheer en de bevordering van een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen;
  f) marktonderzoek- en direct marketingdoeleinden;
  g) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
  h) het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. Daarnaast kan BSU de gegevens verwerken, en zonodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van BSU.
 4. BSU bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in artikel 21.2 genoemde doeleinden.
 5. Wederpartij heeft het recht de persoonsgegevens die BSU van hem verwerkt in te zien en indien nodig te laten corrigeren.
 6. Wederpartij heeft tevens het recht BSU te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van hem te verwijderen. BSU zal in geval van een besluit tot verwijdering de wederpartij informeren in hoeverre daardoor de dienstverlening aan de wederpartij kan worden beperkt of verhinderd.
 7. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door BSU verleende dienstverlening worden verwerkt, ligt uitsluitend bij wederpartij. Wederpartij staat er jegens BSU voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Wederpartij vrijwaart BSU tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Indien BSU op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. BSU staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal BSU passende technische beveiligingsmaatregelen treffen die voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 9. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-,data- of telecommunicatiefaciliteiten is BSU gerechtigd wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. BSU is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. BSU is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegang of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van BSU.

Artikel 22: Overdracht en overige bepalingen

 1. Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 2. BSU is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
 3. Ten aanzien van programmatuur geldt dat de artikelen 7 tot en met 12 van deze algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn op de levering van programmatuur welke geschikt is om bij de wederpartij geïnstalleerd te worden en niet op programmatuur welke op afstand ter beschikking wordt gesteld, m.u.v. het bepaalde onder artikel 9 lid 4 ( inzake verschuldigde kosten), artikel 9 lid 5 (inzake tijdstip levering) en artikel 9 lid 7 (inzake verschuldigde kosten). Voor alle programmatuur, inclusief programmatuur welke op afstand ter beschikking wordt gesteld, geldt artikel 8 lid 9 onverkort.

Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement
  ‘s-Hertogenbosch.
Hi, ik ben Bobby! Waarmee kan ik je helpen?
Service Panel